Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Audion Elektro B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Weesp,Hogeweyselaan 235, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Hilversum, handelsregisternummer 32057820

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan wor­den uitsluitend beheerst door de onderhavige Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfge­namen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrij­ blijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek thans aan ons worden terug­. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen aan de weder­ partij ter kennis gebracht.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.
  1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmid­dellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
  1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  2. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen 3 werkdagen.
  3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschorten­ de voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst
  4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvo­rens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
  5. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij , bij uitvoering van de overeenkomst ande­ren in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
  1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
   • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
   • exclusief T.W., invoerrechten , andere belastingen, heffingen en rechten,
   • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
   • vermeld in Euro’s ; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
  2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.
 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de Tenzij anders overeengeko­men, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.

Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

 1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren , dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. De door ons te leveren apparatuur zal, in geringe mate, en zonder dat hierdoor de functiewaarde wordt verminderd, mogen afwijken van de in het documentatiemateriaal getoonde modellen.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opge­slagen, voor zijn rekening en risico.
 8. Leveringen met een waarde geringer dan € 250,= exclusief BTW ge­schieden onder rembours, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Leveringen met een waarde geringer dan € 90,= exclusief BTW ken­nen een kleine orderkosten opslag.
  1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
  2. Kosten voor weigeringen of onbestelbare zendingen worden op de wederpartij verhaald.
  3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de weder­partij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
  4. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
 1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:

elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijker­ wijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

 1. lndien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heb­ ben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 2. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de over­eenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uit­voering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 4. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de ande­re partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
  1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
  2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
  3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
  4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschikt­ heid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft .
  1. Eventuele reclamaties worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
  2. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum.
  3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd . Alsdan worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen.
  4. Indien de reclamaties door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
  5. Slechts indien en voor zover de reclamaties gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.
  6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voor­ afgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voor­waarden.
 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 12 maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slij­tage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan ons ver­leent.
 3. De garantie vervalt , indien door de wederpartij en/of door hem inge­schakelde derden , op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderde­len, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamhe­den c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden , met inbe­grip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. ln geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liqui­datie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestel­ling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens nor­male bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt , dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schrif­telijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuur datum.­ De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot vol­doening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen
 3. Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand over­ gaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daar­ voor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, het­ zij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onvermin­derd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,25% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 2. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschul­digde bedrag.
 1. Op al onze aanbiedingen , overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden , voortvloeiend uit of verband houden­ de met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woon­ plaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
  De wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslie­den rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
  Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.
  Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.