Overslaan en naar de inhoud gaan

Kies een land om inhoud te bekijken die specifiek is voor uw geografische locatie

0
Terms And Conditions

Algemene voorwaarden

We passen de algemene voorwaarden van ORGALIME toe die bedoeld zijn om de transacties te vereenvoudigen.

ORGALIME
ALGEMENE VOORWAARDEN
voor de levering van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten

Brussel, Maart 2O12

INLEIDENDE BEPALING

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing indien de partijen dit Schriftelijk of anderszins overeenkomen. Elke wijziging erin of afwijking ervan dient Schriftelijk te worden overeengekomen.

DEFINITIES

2. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de ondervermelde betekenis:
-"Contract": de Schriftelijke overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot levering van het Product en alle bijlagen, inclusief Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en toevoegingen aan de genoemde documenten;
-"Grove Nalatigheid": een handelen of nalaten dat hetzij een verzuim inhoudt om voldoende aandacht te besteden aan ernstige gevolgen die een oplettende contractpartij normalerwijze als waar­schijnlijk gevolg zou voorzien, hetzij een welbewuste veronachtzaming inhoudt van de gevolgen van zodanig handelen of nalaten;
-"Schriftelijk(e)": communicatie in de vorm van een door beide partijen ondertekend document of in de vorm van een brief, telefax, elektronische mail en andere door de partijen overeengekomen middelen;
-"het Product": het (de) voorwerp(en) dat (die) volgens het Contract moet(en) worden geleverd, inclusief programmatuur en documentatie.

PRODUCTINFORMATIE

3. In algemene productdocumentatie en prijslijsten opgenomen informatie en specificaties zijn slechts bindend voor zover een en ander door Schriftelijke verwijzing uitdrukkelijk in het Contract is begrepen.

TEKENINGEN EN TECHNISCHE DOCUMENTATIE

4.Alle tekeningen en technische bescheiden met betrekking tot het Product of de productie daarvan, door een partij aan de andere beschikbaar gesteld vóór of na de totstandkoming van het Contract, blijven eigendom van de partij die deze beschikbaar heeft gesteld.

Door een partij ontvangen tekeningen, technische bescheiden of andere technische informatie mogen niet zonder toestemming van de andere partij voor enig ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Deze informatie mag niet zender toestemming van de partij die haar beschikbaar heeft gesteld anderszins worden gebruikt of worden gefotokopieerd, gereproduceerd, overhandigd of medegedeeld aan een derde'.

5. Uiterlijk op de dag van de levering verstrekt de Leverancier kosteloos aan de Koper de informatie en de tekeningen, die deze laatste nodig heeft voor de montage, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van het Product. Van deze informatie en tekeningen wordt het overeengekomen aantal exemplaren of ten minste één exemplaar verstrekt. De Leverancier is niet verplicht productietekeningen van het Product of van reserveonderdelen te verstrekken.

ACCEPTATIETESTS

6. Tenzij anders overeengekomen, worden de in het Contract voorziene acceptatietests uitgevoerd op de productielocatie tijdens normale werktijden.

Indien in het Contract geen technische eisen zijn genoemd, worden de tests uitgevoerd volgens algemeen gebruik in de desbe­treffende industrietak in het land van productie.

7. De Leverancier geeft de Koper tijdig Schriftelijk kennis van de acceptatietests, opdat de Koper tijdens de tests vertegenwoordigd kan zijn. Indien de Koper niet vertegenwoordigd is, wordt het testrapport aan de Koper toegezonden en als correcte weergave beschouwd.

8. Indien uit de acceptatietests blijkt dat het Product niet in overeenstemming is met het Contract, neemt de Leverancier o.verwijld elke tekortkoming weg, teneinde het Product in overeenstemming te brengen met het Contract. Op verzoek van de Koper worden dan nieuwe tests uitgevoerd, tenzij de tekortkoming onbetekenend was.

9. De leverancier draagt alle kosten van de acceptatietests die op de productielocatie worden uitgevoerd. De Koper draagt echter alle reis-en verblijfkosten van diegenen die hem bij deze tests vertegenwoordigen.

LEVERING. RISICO-OVERGANG

10. De overeengekomen handelsvoorwaarde wordt uitgelegd vol­gens de INCOTERMS©, zoals van kracht bij de totstandkoming van het Contract.
Indien geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, geschiedt de levering "Free Carrier" (Vrachtvrij tot Vervoerder) (FCA) op de door de Leverancier genoemde plaats.
Indien de Leverancier bij levering "Free Carrier" op verzoek van de Koper de verzending van het Product naar de plaats van bestemming op zich neemt, gaat het risico uiterlijk bij de overdracht van het Product aan de eerste vervoerder over.
Tenzij anders overeengekomen, zijn deelleveringen niet toe­gestaan.

LEVERTIJD. OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERTIJD

11. Indien de partijen geen specifieke leveringsdatum, maar een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen, gaat deze termijn in zodra het Contract wordt aangegaan en aan alle overeengekomen, door de Koper eerst te vervullen voorwaarden is voldaan, zoals officiële formaliteiten en bij de totstandkoming van het Contract verschuldigde betalingen en zekerheden.

12. Indien de Leverancier voorziet dat hij het Product niet volgens de overeengekomen levertijd zal kunnen leveren, stelt hij de Koper hiervan onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte, met opgave van de reden en zo mogelijk de datum waarop levering kan worden verwacht.

Indien de Leverancier zijn verplichting tot kennisgeving niet na­leeft, heeft de Koper recht op vergoeding van de voor hem optredende bijkomende kosten, die hij had kunnen vermijden indien hij de kennis­ geving had ontvangen.

13. Indien overschrijding van de levertijd het gevolg is van een in art. 41 genoemde omstandigheid, van een handelen of nalaten van de Koper, met inbegrip van opschorting op grond van art. 21 en 44, of van andere aan de Koper toerekenbare omstandigheden, mag de Leverancier de levertijd verlengen met een termijn die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Deze bepaling geldt ongeacht of de oorzaak van de vertraging is opgetreden vóór of na de overeengekomen datum van levering.

14. Indien het Product niet volgens de overeengekomen levertijd wordt geleverd, heeft de Koper recht op een vaste schadevergoeding vanaf de dag waarop levering had moeten plaatsvinden.

De vaste schadevergoeding bedraagt 0,5 procent van de koopprijs voor elke ingegane week overschrijding van de levertijd. De vaste schadevergoeding bedraagt maximaal 7,5 procent van de koopprijs.

Indien de levertijd slechts voor een gedeelte van het Product wordt overschreden, wordt de vaste schadevergoeding berekend op basis van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Product dat als gevolg van de overschrijding van de levertijd niet gebruikt kan worden zoals door de partijen beoogd.

De vaste schadevergoeding is verschuldigd zodra de Koper hier Schriftelijk aanspraak op maakt, maar niet dan nadat levering heeft plaatsgevonden of het Contract is beëindigd volgens art. 15.

De Koper verliest zijn recht op de vaste schadevergoeding indien hij er niet Schriftelijk aanspraak op maakt binnen 6 maanden na de dag waarop de levering had moeten plaatsvinden.

15. Indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat de Koper recht heeft op de maximale schadevergoeding volgens art. 14 en het Product nog steeds niet is geleverd, kan de Koper Schriftelijk levering eisen binnen een laatste, redelijke termijn van ten minste één

Indien de Leverancier niet binnen deze laatste termijn levert en dit niet voortvloeit uit een aan de Koper toerekenbare omstandigheid, kan de Koper bij Schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier het Contract beëindigen voor het deel van het Product dat door het leveringsverzuim van de Leverancier niet kan worden gebruikt zoals door de partijen beoogd.

Indien de Koper het Contract beëindigt heeft hij recht op ver­ goeding van de schade die hij oploopt als gevolg van de overschrijding van de levertijd, met inbegrip van eventuele gevolg- en indirecte schade. De totale vergoeding, met inbegrip van de vaste schade­ vergoeding die volgens art. 14 moet worden betaald, bedraagt ten hoogste 15 procent van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Product waarvoor het Contract wordt beëindigd.

De Koper heeft ook recht het Contract door Schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier te beëindigen indien op grond van de omstandigheden duidelijk is dat de levering zodanig zal worden vertraagd dat de Koper tot de maximale vaste schadevergoeding volgens art. 14 gerechtigd zal worden. In geval van beëindiging om deze reden heeft de Koper recht op de maximale vergoeding, inclusief de vaste schadevergoeding,'zoals in de derde paragraaf van dit artikel 15 vermeld.

16. De vaste schadevergoeding volgens art. 14 en beëindiging van het Contract met beperkte schadevergoeding volgens art. 15 zijn de enige aanspraken waarover de Koper beschikt bij overschrijding van de levertijd door de Leverancier. Elke andere aanspraak ten opzichte van de Leverancier in verband met een zodanige overschrijding is uitgesloten, tenzij de Leverancier zich heeft schuldig gemaakt aan Grove Nalatigheid.

17. Indien de Koper voorziet dat hij niet in staat zal zijn het Product volgens de overeengekomen levertijd te ontvangen, meldt hij dit on­ middellijk Schriftelijk aan de Leverancier, met opgave van de reden en, zo mogelijk, de datum waarop hij het Product zal kunnen ontvangen.

Indien de Koper het Product niet volgens de overeengekomen levertijd in ontvangst neemt, dient hij desalniettemin dat gedeelte van de koopprijs te betalen dat bij levering volgens de overeengekomen levertijd verschuldigd zou zijn geweest, alsof levering volgens de overeengekomen levertijd had plaatsgevonden. De Leverancier draagt zorg voor opslag van het Product voor rekening en risico van de Koper. Op verzoek van de Koper verzekert de Leverancier het Product voorts voor rekening van de Koper.

18. Tenzij de Koper door één van de in 41 genoemde omstan- digheden verhinderd is het Product in ontvangst te nemen, kan de Leverancier Schriftelijk eisen dat de Koper het Product binnen een laatste, redelijke termijn in ontvangst neemt.

Indien de Koper, om een niet aan de Leverancier toerekenbare reden, het Product niet binnen deze termijn in ontvangst neemt, kan de Leverancier het Contract door Schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk beëindigen. De Leverancier heeft dan recht op vergoeding van de schade die hij oploopt als gevolg van het verzuim van de Koper, met inbegrip van eventuele gevolg- en indirecte schade. De vergoeding bedraagt ten hoogste het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Product waarvoor het Contract wordt beëindigd.

BETALING

19. Betalingen worden binnen 30 dagen na factuurdatum"verricht.

Tenzij anders is overeengekomen, wordt éénderde van de koopprijs betaald bij de totstandkoming van het Contract en éénderde zodra de Leverancier aan de Koper meldt dat het Product, of het essentiële gedeelte daarvan, gereed is voor levering. Het resterende gedeelte van de koopprijs wordt betaald zodra het Product is geleverd.

20. Ongeacht de wijze van betaling wordt betaling niet geacht te hebben plaatsgevonden dan nadat het verschuldigde bedrag onherroepelijk op rekening van de Leverancier is bijgeschreven.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

22. Het Product blijft eigendom van de Leverancier tot volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden, voor zover dit eigen­ domsvoorbehoud geldig is volgens het desbetreffende recht.

Op verzoek van de Leverancier verleent de Koper medewerking bij het nemen van maatregelen ter bescherming van het eigen­ domsrecht van de Leverancier terzake van het Product.

Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang zoals voorzien in art. 10 onverlet.

21. Indien de Koper op de overeengekomen datum niet heeft betaald, heeft de Leverancier recht op rente vanaf de dag dat het bedrag opeisbaar is en op vergoeding van invorderingskosten. De rentevoet is zoals door de partijen overeengekomen of anders 8 procentpunten meer dan de rentevoet die door de Europese Centrale Bank op de vervaldag wordt toegepast voor haar basisherfinancieringsfaciliteit. De vergoeding van invorderingskosten bedraagt 1 procent van het bedrag waarover rente wegens late betaling verschuldigd wordt.

Bij gebreke van betaling en indien een overeengekomen zekerheid niet op het bedongen tijdstip door de Koper wordt gesteld, kan de Leverancier, na Schriftelijke mededeling aan de Koper, de uitvoering van het Contract opschorten totdat hij betaling heeft ontvangen of, indien van toepassing, totdat de Koper de overeengekomen zekerheid heeft gesteld.

Indien de Koper het verschuldigde bedrag niet binnen drie maanden heeft betaald, heeft de Leverancier het recht het Contract te beëindigen door een Schriftelijke mededeling aan de Koper en heeft hij, naast de rente en de vergoeding van invorderingskosten volgens dit artikel, recht op vergoeding van de schade die hij oploopt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste de overeengekomen koopprijs.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

23. De Leverancier is verplicht tot het wegnemen van elk gebrek of niet-conformiteit (hierna genoemd "gebrek(en)"), voortvloeiend uit verkeerd ontwerp of materiaal of uit slecht vakmanschap, zulks in overeenstemming met de bepalingen van art. 24 tot en met 39.

24. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken die voort- vloeien uit door de Koper geleverde materialen of uit een door de Koper bedongen of gespecificeerd ontwerp.

25. De Leverancier is slechts aansprakelijk voor gebreken die op­ treden bij gebruiksomstandigheden die voorzien zijn in het Contract en bij-adequaat gebruik van het Product.

26. De aansprakelijkheid van de Leverancier omvat niet gebreken die worden veroorzaakt door omstandigheden die na overgang van het risico naar de Koper optreden, zoals gebreken als gevolg van slecht onderhoud, onjuiste montage of onjuiste reparatie door de Koper, of als gevolg van zonder Schriftelijke toestemming van de Leverancier uitgevoerde aanpassingen. De aansprakelijkheid van de Leverancier omvat evenmin normale slijtage en kwaliteitsvermindering.

27. De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot binnen één jaar na levering optredende gebreken. Indien de mate van gebruik van het Product hoger is dan overeengekomen, wordt deze termijn naar evenredigheid verminderd.

28. Na reparatie van een gebrek in een onderdeel van het Product, is de Leverancier gedurende één jaar, onder dezelfde voorwaarden als voor het oorspronkelijke Product, aansprakelijk voor gebreken in het gerepareerde of vervangen Voor de andere onderdelen van het Product wordt de in art. 27 genoemde termijn slechts verlengd met de duur dat en de mate waarin het Product door het gebrek niet kon worden gebruikt.

29. Optredende gebreken worden zo spoedig mogelijk Schriftelijk door de Koper bij de Leverancier gemeld. Deze melding dient in ieder geval uiterlijk twee weken na de in art. 27 genoemde of de op grond van art. 28 verlengde termijn, indien van toepassing, plaats te vinden.

De melding bevat een beschrijving van het gebrek.

Indien de Koper een gebrek niet binnen de in de eerste para­graaf van dit artikel genoemde termijnen Schriftelijk aan de Leveran­cier meldt, verliest hij zijn recht op het wegnemen van het gebrek.

Indien het gebrek schade kan veroorzaken, informeert de Koper de Leverancier onmiddellijk Schriftelijk. De Koper draagt het risico van schade aan het Product die voortvloeit uit zijn verzuim van zodanige kennisgeving. De Koper neemt redelijke maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken en handelt in dit verband volgens instructies van de Leverancier.

30. Zodra de Leverancier een melding volgens art. 29 ontvangt, dient hij het gebrek voor eigen rekening en zo spoedig mogelijk te repareren, zulks in overeenstemming met art. 23 tot en met 39. Het tijdstip van de herstelwerkzaamheden wordt zodanig gekozen dat de activiteiten van de Koper niet onnodig worden belemmerd.

Reparatie wordt uitgevoerd op de plaats waar het Product zich bevindt, tenzij de Leverancier het meer geschikt acht dat het Product aan hem of naar een door hem aangeduide bestemming wordt toegezonden.

Indien het gebrek door vervanging of reparatie van het des­betreffende onderdeel kan worden weggenomen en demontage en hermontage van dat onderdeel geen speciale kennis vereisen, kan de Leverancier verlangen dat het desbetreffende onderdeel aan hem of naar een door hem aangeduide bestemming wordt toegezonden. In dat geval heeft de Leverancier zijn verplichtingen met betrekking tot het gebrek vervuld door aan de Koper een deugdelijk gerepareerd onderdeel of een vervangingsonderdeel te leveren.

31. De Koper draagt voor eigen rekening zorg voor bereikbaarheid van het Product en voor de eventuele tijdelijke stopzetting van andere bedrijfsmiddelen dan het Product, voor zover dit nodig is voor het wegnemen van het gebrek.

32. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het noodzakelijke vervoer, naar de Leverancier en terug, van het Product of gedeelten daarvan voor het wegnemen van gebreken waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, voor rekening en risico van de De Koper dient de aanwijzingen van de Leverancier met betrekking tot dit ver­ voer in acht te nemen.

33. Tenzij anders is overeengekomen, draagt Koper de bijkomende kosten die bij het wegnemen van het gebrek voor de Leverancier ontstaan doordat het Product zich op een andere plaats dan de bij het aangaan van het Contract voor levering door de Leverancier aan de Koper genoemde bestemming of - indien geen plaats van bestemming is genoemd - de plaats van levering bevindt.

34. Gebrekkige onderdelen worden bij vervanging ter beschikking van de Leverancier gesteld en worden zijn eigendom.

35. Indien na de in art. 29 voorziene melding vanwege de Koper geen gebrek wordt gevonden waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, heeft de Leverancier recht op vergoeding van de kosten die voor hem als gevolg van deze melding ontstaan.

36. Indien de Leverancier zijn verplichtingen op grond van art. 30 niet nakomt, kan de Koper in een Schriftelijke mededeling een laatste redelijke termijn stellen voor de nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen, welke termijn niet korter dan een week zal zijn.

Indien de Leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de Koper voor rekening en risico van de Leverancier de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een derde.

Indien reparatiewerkzaamheden met succes door de Koper of door een derde werden uitgevoerd, is de Leverancier door vergoeding van de door de Koper gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het genoemde gebrek.

37. Indien het Product niet met succes wordt gerepareerd, zoals bedongen in art. 36:

a) heeft de Koper recht op een korting op de koopprijs in evenredigheid met de waardevermindering van het Product, met dien verstande dat deze korting in geen geval méér dan 15 procent van de koopprijs zal kunnen bedragen, of

b) kan de Koper, indien het gebrek zo ernstig is dat het de Koper in belangrijke mate het voordeel van het Contract voor het Product of een wezenlijk gedeelte daarvan ontneemt, door een Schriftelijke mededeling aan de Leverancier het Contract beëindigen voor het gedeelte van het Product dat door het gebrek niet op de door partijen bedoelde wijze kan worden De Koper heeft dan recht op vergoeding van zijn verlies, kosten en schade tot ten hoogste 15 procent van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Product waarvoor het Contract wordt beëindigd.

38. Onverminderd de bepalingen van art. 23 tot en met 37, is de Leverancier gedurende ten hoogste een jaar vanaf het einde van de in art. 27 genoemde aansprakelijkheidsperiode of vanaf het einde van een door partijen overeengekomen andere aansprakelijkheidsperiode aansprakelijk voor gebreken in enig onderdeel van het Product.

39. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor gebreken is beperkt tot hetgeen is bepaald in art. 23 tot en met Deze beperking sluit aansprakelijkheid uit voor elke andere uit het gebrek voortvloeiende schade, met inbegrip van productieverlies, gederfde winst en andere gevolgschade. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van Grove Nalatigheid.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET PRODUCT

40. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige na levering door het Product veroorzaakte schade aan eigendommen, die ontstaat terwijl het Product in het bezit van de Koper is. De Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade aan door de Koper gefabriceerde producten of aan producten waar de producten van de Koper deel van uitmaken.

Bij aansprakelijkheid van de Leverancier tegenover een derde voor in de vorige paragraaf omschreven schade aan eigendommen, is de Koper verplicht tot schadeloosstelling, bijstand in rechte en vrijwaring van de Leverancier.

Indien een derde een in dit artikel omschreven vordering tot schadeloosstelling tegen één van de partijen instelt, dient deze de andere partij onmiddellijk daarover Schriftelijk te informeren.

De Leverancier en de Koper zijn wederzijds gehouden zich te laten dagvaarden voor de gerechtelijke of scheidsrechterlijke instantie, die een vordering tot schadevergoeding behandelt, die tegen één van de partijen is ingediend op basis van beweerdelijk door het Product veroorzaakte schade. De aansprakelijkheid tussen de Leverancier en de Koper wordt echter in overeenstemming met art. 46 beslecht.

De beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier die voortvloeit uit de eerste paragraaf van dit artikel geldt niet indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan Grove Nalatigheid.

OVERMACHT

41. Elke partij heeft het recht de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te schorten voor zover deze uitvoering wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door overmacht, d.w.z. één van de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de macht van de partijen, zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, opvordering, beslag, embargo, beperkingen op het gebruik van energie, valuta­ en exportbeperkingen, epidemieën, natuurrampen, uitzonderlijke natuurverschijnselen, terroristische acties, alsmede gebreken of vertraging in de leveringen door toeleveranciers die het gevolg zijn van één van de in dit artikel genoemde omstandigheden.

Een in dit artikel genoemde omstandigheid, ongeacht of deze zich vóór of na de totstandkoming van het Contract voordoet, geeft slechts recht tot opschorting indien haar gevolgen op de uitvoering van het Contract ten tijde van de totstandkoming van het Contract niet voorzien konden worden.

42. De partij die zich beroept op overmacht dient de andere partij onverwijld Schriftelijk op de hoogte te brengen van het optreden en het ophouden van zodanige omstandigheid. Indien een partij verzuimt deze melding te doen, heeft de andere partij recht op vergoeding van haar bijkomende kosten die zij had kunnen voorkomen indien zij de bedoelde melding had gekregen.

Indien overmacht de nakoming van de verplichtingen door de Koper verhindert, vergoedt deze de door de Leverancier gemaakte kosten voor het veiligstellen en beschermen van het Product.

43. Ongeacht de overige gevolgen die uit deze Algemene Voor­ waarden zouden voortvloeien, heeft elke partij het recht het Contract door Schriftelijke mededeling aan de andere partij te beëindigen indien op grond van 41 de uitvoering van het Contract langer dan zes maanden wordt opgeschort.

VOORZIENE NIET-NAKOMING

44. Onverminderd andere bepalingen in deze Algemene Voor- waarden met betrekking tot opschorting, heeft elke partij het recht de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten, in­ dien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de andere partij haar verplichtingen niet zal Een partij die de uitvoering van het Contract opschort, deelt dit onmiddellijk Schriftelijk aan de andere partij mede.

GEVOLGSCHADE

45. Tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, is een partij niet tegenover de andere partij aansprakelijk voor produc­ tieverlies, gederfde winst, vermindering van gebruiksmogelijkheden, commerciële schade of voor welke gevolgschade of indirecte schade dan ook.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

46. Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met het Contract zullen in eerste en hoogste instantie worden beslecht volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door één of meer scheidsrechters, benoemd in overeenstemming met deze regels

47. Het Contract is onderworpen aan het materiële recht van het land van de Leverancier.

 

 

 


Orgalime Logo

Orgalime

Dit is een ORGALIME-publicatie. ORGALIME vertegenwoordigt de metaal-, elektrotechnische, elektronica- en metaalbewerkingsindustrie in Europa. Alle rechten voorbehouden©
Editeur responsable : Adrian Harris, Director General ORGALIME - The European Engineering Industries Association Diamant Building, Boulevard A Reyers 80, B-1030 Brussels
Tel: +32 2 706 82 35 - Fax: +32 2 706 82 50 - secretariat@orgalime.org - https://orgalim.eu/