Privacy policy

Privacyverklaring Audion Packaging Machines

Audion Elektro B.V. in Weesp, Audion Elektro GmbH in Kleve, Audion Elektro Ltd. in Derby en Audion Maschinenbau GmbH in Kleve, hierna samen te noemen Audion Packaging Machines (=APM), respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. APM verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring.

APM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als APM bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt APM van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

APM draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

APM heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens, intern een privacy functionaris aangesteld. Per email kunt u via privacy@audion.com contact met hem contact opnemen en telefonisch via nummer 0294 491717.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

PRIVACYVERKLARING Audion Packaging Machines

APM verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. APM handelt binnen de kaders van de wet.

Opbouw privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met APM.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Audion Elektro B.V. in Weesp, Nederland (Hogeweyselaan 235, 1382 JL), Audion Elektro GmbH in Kleve, Duitsland (Karl-Kisters-Strasse 8, 47533), Audion Elektro Ltd. in Derby, UK (18, Victoria Way, DE24 8AN) en Audion Maschinenbau GmbH in Kleve, Duitsland (Karl-Kisters-Strasse 8, 47533), hierna samen te noemen Audion Packaging Machines (=APM), is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is de Functionaris van Gegevensbescherming (FG) /Privacy Officer (PO)?

Omdat APM geen overheid of publieke organisatie is, die bovendien niet als kernactiviteit heeft het volgen van individuen en daarnaast niet als kernactiviteiten heeft het op grote schaal verwerken van bijzondere of strafrechtelijke gegevens, heeft APM ervoor gekozen geen FG te benoemen maar een PO. Deze functionaris kunt u bereiken via privacy@audion.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld zoals uw gegevens op een factuur wanneer u een klant of een leverancier van ons bent.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens verzamelen bij anderen?

APM verzamelt beperkt gegevens bij derde partijen. Dit doet zich incidenteel voor bij gegevens van klanten die via dealers aan ons verstrekt worden. Dit is alleen het geval wanneer hiertoe aanleiding bestaat zoals vergaande, technische vragen die men direct aan de fabrikant wil stellen.

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Categorie persoonsgegevens Toelichting
Klantgegevens in SAP Het betreffen NAW en contact gegevens vanwege de bereikbaarheid van klanten.
Klantgegevens in Windows Office Gegevens vanwege bestaand email verkeer.
Klantgegevens in papieren dossiers / ordners Vanwege de mogelijkheid tot naslagwerk.
Leveranciersgegevens in SAP NAW en contactgegevens vanwege het plaatsen van bestellingen.
Prospect gegevens in Windows Office NAW en contactgegevens vanwege de bereikbaarheid van mogelijke, toekomstige klanten.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

Categorie persoonsgegevens Doelen
Klantgegevens in SAP Voor het maken van offertes en verkooporders. Verder voor de logistieke en financiële afhandeling.
Klantgegevens in Windows Office Voor het versturen van offertes, order bevestigingen, productinformatie, logistieke informatie en betaalinformatie.
Klantgegevens in papieren dossiers / ordners Voor het verwerken van standaard machines en speciale machines t.b.v. het inplannen van productieorders en van reparaties.
Leveranciersgegevens in SAP Voor het aanvragen van offertes en het plaatsen van bestellingen plus de logistieke en financiële afhandeling.
Prospect gegevens in Windows Office Voor het versturen van productinformatie en een offerte.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Rechtsgrond Toelichting
Toestemming Voor sommige extra producten en diensten, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming wordt gevraagd via

1. Onze website www.audion.com d.m.v. een cookie-melding. Hierbij vermelden wij welke gegevens eventueel verzameld worden en kunt u aangeven waarmee u wel of niet akkoord gaat. Voor een uitgebreide uiteenzetting hiervan verwijzen wij u naar ons cookie-beleid op onze website.

2. Onze nieuwsbrief. Als u in het verleden iets bij APM heeft aangeschaft, staat u met uw e-mail adres, bedrijfsnaam en persoonsnaam in ons mailbestand. In alle andere gevallen zullen wij eerst uw schriftelijke toestemming vragen voor wij u een nieuwsbrief sturen.

Deze toestemming bewaart APM ter registratie. U kunt toestemming altijd weer intrekken door:

Ad 1: Op uw eigen webbrowser (bijv. Internet Explorer of Google Chrome) door instellingen te wijzigen om alle of bepaalde cookies te weigeren.

Ad 2: Onderaan onze nieuwbrief u af te melden voor ontvangst. Dit wordt dan meteen in ons systeem verwerkt.

Overeenkomst APM gebruikt voor klanten en leveranciers een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.
Wettelijke verplichting APM verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals de bewaartermijnen van facturen en belastingpapieren.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

APM maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

APM heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt APM ervoor dat we over passende, verschillende technische en organisatorische maatregelen beschikken om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Welke rechten hebt u?

APM vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via link privacy@audion.com contact op te nemen met ons.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

APM vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@audion.com of bellen met 0294-491717 en vragen naar de Privacy Officer.

Contact opnemen

  • Door het verzenden van dit contactformulier gaat Audion ervan uit dat u op de hoogte bent van onze Privacy Policy

This site uses cookies. Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.
  • _ga
  • _gat
  • _gid

Decline all Services
Accept all Services